Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Monera Evreni Nedir?

  • 27 Nisan 2021
  • Monera Evreni Nedir? için yorumlar kapalı
  • 261 kez görüntülendi.
Monera Evreni Nedir?

Monera evreni 6 canlı evreninden bkocamandır. Cihana dâhil olan tüm organizmalar prokaryottur. Prokaryotlar hakikat çekirdeğe sahip olmadığı gibi çeperli organel de bulundurmaz. Monera evreni bakterilerin, mavi yeşil alglerin, mikoplazmaların dâhil edildiği bir cihandır. Bakteriler dünyanın her yerinde bulunabilmesi sebebiyle âlemseldir. Soluk aldığımız havada bile bulunan bakterilerin hepsi hasarlı değildir. Misalin insan bağırsaklarının natürel florasındaki bakteriler […]

Monera Âlemi Nedir? Monera evreni 6 canlı evreninden bkocamandır. Cihana dâhil olan tüm organizmalar prokaryottur. Prokaryotlar hakikat çekirdeğe sahip olmadığı gibi çeperli organel de bulundurmaz. Monera evreni bakterilerin, mavi yeşil alglerin, mikoplazmaların dâhil edildiği bir cihandır. Bakteriler dünyanın her yerinde bulunabilmesi sebebiyle âlemseldir. Soluk aldığımız havada bile bulunan bakterilerin hepsi hasarlı değildir. Misalin insan bağırsaklarının natürel florasındaki bakteriler sindirime destekçidir. Monera evreni abonelerinin çoğu fizyon ismi verilen bir süreç ile bcan verilir. Bu süreçte hücre Deoksirübo Nükleik Asit’sı kopyalanır ve ardından hücre ikiye bcan verilir. Moneraların bazıları 20 ya da 40 dakikada bir bcan verilir. Fizyonla bcan verilme çeşidi fazla spektruma imkân vermez. Monera evreni abonelerinden bakteriler geniş bir hoşgörüye sahiptir. Bakterilerin bir kısmı ototroftur, fotosentez ile kendi besinini yapabilir. Fotosentez yapabilmelerine karşın kloroplastları yoktur, klorofil pigmenti sitoplazmaya bölmüştür. Bazı bakteriler de heterotrof yaşar. Bunlar arasında çürükçül ve asalak yaşayanlar da vardır

Monera Kâinatının Genel ÖzellikleriMonera Âlemi Nedir?

Prokaryot ve tek hücreli olmaları kâinatın genel özelliklerinden bkocamandır. Öteki özellikleri altta sıralanmıştır:
*Çok uç yaşam şartlarına dayanıklıdırlar.
*Kaplıcalarda, buzullarda, çöllerde, ummanların tabanlarında, insan, hayvan bedeninde, bitkilerde yaşayabilirler.
*Çeperli çekirdek bulundurmazlar.
*Deoksirübo Nükleik Asit’ları çift zincirlidir ve sitoplazmada serbest haldedir.
*Bazı bakteri cinsleri Deoksirübo Nükleik Asit’nın yanı gizeme plazmid ismi verilen ulusa biçiminde başka bir Deoksirübo Nükleik Asit’ya da sahiptir.
*Mitokondri, endoplazmik retikulum gibi çeperli hücre organelleri bulunmaz.
*Organel olarak yalnızca ribozom bulundururlar.ribozom çepersizdir.
*Sert, peptitoglikan isimli bir maddeden oluşmuş hücre duvarına sahiptirler.
*Sitoplazmaları hücre duvarının altındaki plazma membranıyla çevrilidir.
*Plazma mambranı çeperi protein ve lipitlerden oluşur.
* Bazılarının beslenmesi ototrof bazılarının beslenmesi ise heterotroftur.
*Solunum biçimleri ya oksijenli ya da oksijensizdir.
*Flagellakamçı ya da sil titrek tüy gibi yapılarla hareket edebilirler ancak hareket uzvuna sahip olmayan formları da mevcuttur.
*Madde alışverişi ve dolaşımı difüzyon yoluyla hakikatleşir.
*Üremeleri çoğunlukla eşeysizdir.
*Faize fizyon, konjugasyonla, transdüksiyon ya da transformasyon yollarından bkocamanla hakikatleşir.

Archaebacteria ve Eubacteria

Monera cihanındaki mikroorganizmalar yeryüzünün en daha önceki canlı formlarıdır. Evren iki alt gruba parçalar.Monera Âlemi Nedir?
1-Archaebacteria
2-Eubacteria

Archaebacteria: Öbürlerinden daha uç şartlarda yaşayabilirler. Hücre duvarları yoktur, hücre çeperlerindeki lipidler de değişiktir. Ribozomları daha çok ökaryot canlıların ribozomuna benzer. Bu gruptaki mikroorganizmalar yaşadıkları habitata göre
a-Termofiller Sıcak sularda, kaynak sularında yaşayanlar
b-Halofiller Tuzcul civarlarda yaşayanlar
c-Metanojenler Metan gazı üretenler olarak üç grupta bir araya gelir.

Eubacteria: Archaebacteria’ların dışındaki hakikat bakteriler bu gruba alınmıştır. Hücre duvarları bulunur.

Biçimleri Bakımından Bakteri Sınıflandırılması

Bakteriler biçimlerine uygun olarak 4 grupta bir araya gelir:
a-Küre biçiminde olanlar Koküs: Coccus: Küre görünümündedir. Ya tek ya da koloni oluşturarak ikili, tespit gibi dizilimli ya da üzüm salkımına benzer biçimde yaşarlar. Menenjite, zatürreye, çıbana sebep olan bakterileri böyledir.
b-Çubuk biçiminde olanlar Basil: Bacillus: Çubuk biçimindedir. Tek olarak veya birbkocamanın yanına dizili olarak yaşarlar. Tüberküloz, tüberküloz, şarbon, karahumma bakterileri bu grupta yer alır.
c- Spiral biçiminde olanlar spirillum: Spirale benzer biçimde kıvrımlıdırlar. Frengi yapan bakteriler bu biçimdedir.
d- Virgül biçiminde olanlar Vibrio: Virgül biçiminde kıvrıma sahiptirler. Misal olarak kolera bakterileri verilebilir.

Beslenme Biçimine Göre Bakterilerin SınıflandırılmasıMonera Âlemi Nedir?

Kendi besinini oluşturup oluşturmadığı baz alınarak 2 grupta bir araya gelir:
a-Ototrof bakteriler: Kendi besinlerini kendileri yapar. Kullandıkları enerji kaynağına göre Fotoototroflar ve Kemoototroflar olarak ikiye parçalar. Fotoototroflar besin birleşimlemek için ışık güneş enerjisini, kemoototroflar ise kimyevi enerjiyi kullanır. Siyanobakteriler mavi yeşil algler fotoototroftur. Toprağı azotça zenginleştiren nitrit ve nitrat bakterileri kemosentetiktir.

b-Heterotrof bakteriler: Besin üretemezler, bu surattan öteki canlılara doğrudan ya da dolaylı bir biçimde bağımlıdırlar. Heterotrof bakteriler ya çürükçülsaprofit ya asalak ya da mutualist yaşar. Çürükçül olanlar sahip oldukları enzimler sayesinde organik artıkları parçalar. Asalak olanların sindirim enzimleri yoktur, başka bir canlıya hasar vererek yaşar. Mutualist simbiyotik yaşayan bakteriler başka organizmalarla karşılıklı ilişkiler içindedir.

Gram Boyasıyla Boyanmaya Sabreden Sınıflandırma

Gram boyası ile boyama usulü Danimarkalı bir bilim adamı olan Hans Christian Gram tarafından bulunmuş ve 1884 senesinde geliştirilmiştir.

a-Gram Pozitif Bakteriler: Gram boyasıyla boyanabilen bakterilere gram pozitif denir. Polisakkarit yapılı kapsüle ve peptidoglikan yapılı hücre duvarlarına sahiptirler. Boyanma neticeyi mor, menekşe ya da mavi renk alırlar. Streptococcus, Clostridium gibi bazı bakteriler gram pozitiftir.

b-Gram Olumsuz Bakteriler: Gram boyalarla boyanmazlar. Peptidoglikan yapılı hücre duvarları gram pozitiflerden daha incedir ve dış kısmında ayrıca lipid tabakası bulunur. Boyanma neticeyi aldıkları renk pembedir. Gram olumsuz bakteriler çoğunlukla patojenik başka bir deyişle hastalık yapıcıdır. Dış çeperlerinde endotoksin bulunur. Hücre duvarlarının yapısı sebebiyle antibiyotiklere dirençlidirler. E.coli, Salmonella, Brucella gibi bazı bakteriler gram olumsuzdur.Monera Âlemi Nedir?

Solunum Biçimine Göre Bakteri Sınıflandırması

Bakteriler yaptıkları solunuma göre üç grupta bir araya gelir.
a-Aerob Bakteriler: Oksijenli civarlarda yaşarlar. Ökaryot hücrelerdeki mitokondiye benzeyen ve mezozom denilen kıvrımlı bir yapıya sahiptirler. Tüberküloz bakterisi, yoğurt bakterileri aerobtur.

b-Anaerob Bakteriler: Oksijen zehir tesiri yaptığından sadece oksijensiz civarlarda yaşayabilirler. Besinleri bölmek ve enerji elde etmek için oksijen kullanmazlar. Tetanoz bakterileri anaerobtur.

c-Fakültatif İsteğe Bağlı Anaerob Bakteriler: Bu gruptaki bakteriler oksijensiz civarlarda da, oksijenli civarlarda da yaşayabilir. Aslen oksijensiz solunum yapan ancak kısa zamanlar için oksijenli solunum yapabilenlere geçici aerob denir. Banalde aerob olan ancak etrafta oksijen yoksa oksijensiz de yaşayabilenlere geçici anaerob denir.

Bakteriler Nasıl Artar?Monera Âlemi Nedir?

Bakterilerin faize ya da artması iki biçimde olur.
a-Eşeysiz Faize
b-Eşeyli Faize
Eşeysiz Faize: Bölünebilecek büyüklüğe erişen bakteriler mitoza benzer biçimde ikiye bcan verilir. Bu bcan verilme biçimi ile birey rakamı da artar. E.coli bakterileri yeterince besin, oksijen ve su bulunan civarlarda 20 dakikada bir bölünebilir. Bcan verilme sayesinde rakamları geometrik dizi biçimini çoğalır. Oluşan yeni hücreler birbkocamanın benzeridir. Metabolik artıklar, besinin eksilmesi gibi sebeplerle üremeleri sınırlanır.

Anekdot: Bazı bakteri cinsleri tomurcuklanma ile çoğalabilir.

Eşeyli Faize: Konjugasyonla faize eşeyli bir faize biçimidir. Konjugasyonda aynı cinsten iki bakteri karşı karşıya gelerek sitoplazmik ince bir köprüyle gen transferi yapılır. Bu faize biçiminde birey rakamı çoğalmasa da bireylerden bkocamanın genetik yapısı değişir ve civar şartlarına dayanıklı olur. Misalin bilinçsiz antibiyotik kullanımı neticeyi bakteriler bu antibiyotiklere direnç kazanır.

Mikoplazmalar Monera Âlemi Nedir?

Monera evrenine dâhil edilen bu mikroorganizmalar yeryüzünde yaşayan en minik hücrelerdir. Günümüzde yaşadığı bilinen en minik bakteri benzeri canlı cinsi Mycoplasma gallicepticum’dur. Anaerob oksijensiz solunum yapan bakterilerin değişinimiyle oluştukları düşünülür. Genellikle küresu baskın yapıdadırlar. Hücre duvarı, kapsül, kamçı, sil gibi yapıları yoktur. Mikoplazmaların birçok cinsi bitki ve hayvanlar için patojeniktir. Mikoplazma grubundaki canlı cinsleri fiziksel baskılar altındayken hücre duvarları olmadığından ezilip biçim değiştirebilir. Mikoplasmalar cansız civarlarda üreyemez. Hayvanların eklemlerine yerleşirler. İnsanlarda genital uzuvlarda, solunum yollarında, ağızda yerleşip hastalık yapabilirler. Mikoplazma cinsleri genellikle oksijenli solunum yaparlar. Agar gibi katı besi yerlerinde üretildiklerinde sahanda pişmiş yumurta ya da kızartılmış yumurta fried egg görünümü oluştururlar.

Bakterilerin Biyolojik ve Ekonomik Açıdan EhemmiyetiMonera Âlemi Nedir?

İnsan bedeninin her yerinde bakteri bulunabilir. En fazla bulundukları yerler sindirim sistemi ve tendir. Toplam rakamları insan bedenindeki hücre rakamından çok daha fazladır. Çoğu hasarsızdır. Probiyotikler denilen bakteri cinsleri sindirim ve bağışıklık bakımından faydalı sponsorlardır. Probiyotiklerin eksilmesi ile yerlerini patojen bakteriler alır ve kabarıklık, ishal, gaz, kabızlık gibi şikâyetler yaşanır. İnsan bedeninde dışarıdan berişen patojen, enfeksiyona hatta vefata neden olan bakteriler frengi, kolera, cüzzam, tüberküloz yapan bakterileri de bulunabilir.
Arkebakteriler kullanılarak atık sular arıtılabilir, çöpler ayrıştırılabilir. Çürükçül bakteriler tabiattaki madde döngüsüne katkıda bulunur. Sanayinin farklı sahalarında bakterilerden faydalanılır. Sirke üretiminde, sütten peynir, yoğurt üretiminde bakteriler kullanılır. Moleküler biyoloji çalışmaları da bakteriler kullanılarak sürdürülür. Biyoteknolojik çalışmalarla, genetik mühendisliğinin de katkılarıyla bazı hastalıkların rehabilitasyonu için bakteriler desteğiyle aşı, interferon, antibiyotik, büyüme hormonu, antikor, insülin gibi maddeler üretilir. Ziraatta hasarlı böceklerin hakimiyetinde pestisidler kullanmak yerine bakteriler kullanılarak biyolojik gayret sürdürülebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
maltepe escortümraniye escort