Site Rengi

BilgiliUsta.com | Aradığınız Her Bilginin Adresi.

Kovalent Bağlar Nedir?

  • 29 Haziran 2021
  • Kovalent Bağlar Nedir? için yorumlar kapalı
  • 163 kez görüntülendi.
Kovalent Bağlar Nedir?

İyonlaşma enerjisi çok yüksek olan elementler elektron transfer edemezler ve çok düşük elektron ilgisine sahip elementler elektron alamazlar. Bu cins elementlerin atomları, elektronlarını diğer elementlerin atomlarıyla veya aynı elementin diğer atomlarıyla, her iki atomun da kendi değerlik kabuğunda oktet konfigürasyonu elde edecek ve böylece stabilite sağlayacak biçimde paylaşma meylindedir. Elektron çiftlerinin değişik veya aynı cinsler arasında paylaşılması yoluyla bu cins bir ilişki, Kovalent Bağ olarak bilinir. Kovalent Bağlanma İki Yolla Elde Edilebilir:
1. Aynı cins atomlar arasında elektron paylaşımı Ör. H 2 , Cl 2 , O 2, vb. yaradılışı .
2. Elektronların değişik cinsteki atomlar arasında paylaşımı Örn. CH 4 , H 2 O, NH 3, vb. yaradılışı

Kovalent Bağın Özellikleri

Bir atomun basmakalıp değerliliği, atomlar arasında tek bir elektron çifti paylaşılarak karşılanmıyorsa, atomlar aralarında birden fazla elektron çifti paylaşabilir. Kovalent bağların bazı özellikleri şunlardır:
• Kovalent bağ, yeni elektronların yaradılışına neden olmaz. Bağ sadece onları eşleştirir.
• Atomlar arasında var olan çok güçlü kimyasal bağlardır.
• Bir kovalent bağ bayağıda mol başına takribî ~80 kilokalori kcal/mol enerji içerir.
• Kovalent bağlar oluştuktan sonra seyrek kendiliğinden kopar.
• Kovalent bağlar, bağlanan atomların birbirine göre belirli yönelimleri gösterdiği yerde güzergahlıdır.
• Kovalent bağlara sahip bileşiklerin çoğu, nispeten düşük erime noktaları ve kaynama noktaları sergiler.
• Kovalent bağlı bileşikler genellikle daha düşük buharlaşma ve füzyon entalpilerine sahiptir .
• Kovalent bağ ile oluşan bileşikler, serbest elektron eksikliğinden dolayı elektriği iletmezler.
• Kovalent bileşikler suda çözünmezler.

Oktet Kaideyi Nedir?

Srey gazlar dışındaki tüm atomların değerlik kabuğunda sekizden az elektron bulunur. Başka bir deyişle, bu atomların değerlik kabukları kararlı konfigürasyonlara sahip değildir. Bu sebeple, kararlı elektronik konfigürasyonlar elde etmek için birbirleriyle veya diğer atomlarla birleşirler. Bu sebeple, muhtelif elementlerin atomlarının değerlik kabuklarında sekiz elektronun kararlı konfigürasyonunu elde etme meyli, Kimyasal kombinasyonun sebebidir ve atomların değerlik kabuğunda maksimum sekiz elektron elde etme ilkesine oktet kaideyi denir.
Lewis, değerlik elektronları olarak bilinen atomun dış kabuğunda bulunan elektronları belirtmek için basit semboller getirdi. Bu semboller Elektron Nokta Sembolleri olarak bilinir ve bileşiğin yapısı Lewis Nokta Yapısı olarak bilinir. Lewis nokta yapılarını yazmak için şartlar şunlardır.
• Atomlar arasında bir elektron çiftinin paylaşılması, kovalent bağların yaradılışıyla sonuçlanır.
• Bağ yaradılışı sırasında, her bağ, birleşen atomların her bkocamanın katkıda bulunduğu iki elektrondan oluşur.
• Elektronların karşılıklı paylaşımıyla, her atom değerlik kabuğunda sekizli konfigürasyona erişir.
Kovalent moleküllerin elektron nokta yapıları oktet kaidesine göre yazılır . Bu kaideye göre, moleküldeki tüm atomların değerlik kabuğunda Hidrojen atomu hariç sekiz elektron olacaktır. Hidrojenin sadece iki elektronu olacaktır, zira sadece iki elektron helyum konfigürasyonunu elde etmek için ilk kabuğunu tamamlar.
Böylece, Cl gibi grup 17’nin personelleri, kararlı oktet elde etmek için bir elektronu paylaşacaktır; O ve S gibi grup 16’nın personelleri iki elektronu paylaşır; 15. grubun personelleri üç elektronu paylaşır. Misalin değerlik kabuğunda altı elektron bulunan oksijen atomu, iki elektronunu iki hidrojen atomuyla paylaşarak bir su molekülü oluşturarak oktetini tamamlar.

Kovalent Bağ CinsleriKovalent Bağlar Nedir?

Paylaşılan elektron çiftlerinin sayısına bağlı olarak, kovalent bağ şu biçimde sınıflandırılabilir:
• Tek Kovalent Bağ
• Çift Kovalent Bağ
• Üçlü Kovalent Bağ
Tek Kovalent Bağ
Tek bir bağ, katılan iki atom arasında sadece bir elektron çifti paylaşıldığında oluşur. Bir tire – ile gösterilir. Bu kovalent bağ biçimi, daha minik bir yoğunluğa sahip olmasına ve ikili ve üçlü bağlardan daha cılız olmasına karşın, en kararlı olanıdır. Misalin, HCL amolekülü, bir değerlik elektronlu bir Hidrojen atomuna ve yedi değerlik elektronlu bir Klor atomuna sahiptir. Bu vaziyette hidrojen ve klor arasında bir elektron paylaşılarak tek bir bağ oluşur.

Çift Kovalent Bağ

İki katılımcı atom arasında iki çift elektron paylaşıldığında bir çift bağ oluşur . İki tire = ile temsil edilir. Çift kovalent bağlar, tek bir bağdan çok daha güçlüdür, ancak daha az kararlıdırlar. Misalin, Karbon dioksit molekülü, altı değerlik elektronlu bir karbon atomuna ve dört değerlik elektronlu iki oksijen atomuna sahiptir.
Oktetini bitirmek için karbon, değerlik elektronlarından ikisini bir oksijen atomuyla ve ikisini başka bir oksijen atomuyla paylaşır. Her oksijen atomu iki elektronunu karbonla paylaşır ve bu sebeple CO2’de iki çift bağ vardır.
Oksijen-Molekül: Oksijen molekülünün yaradılışında, her oksijen atomunun değerlik kabuğunda altı elektronu vardır. Her atom, oktetlerini bitirmek için iki elektrona daha gereksinim dinler. Bu sebeple atomlar, oksijen molekülünü oluşturmak için her bkocaman iki elektronu paylaşır. İki elektron çifti paylaşıldığından, iki oksijen atomu arasında bir çift bağ vardır.
Etilen molekülü: Etilen, her bir karbon atomu hisseleri iki hidrojen atomu ile valans elektron iki başka karbon atomu ile birlikte iki elektron geri kalan. Başka Bir Deyişle karbon atomları arasında çift bağ vardır.

Üçlü Kovalent Bağ

Katılan iki atom arasında üç çift elektron paylaşıldığında üçlü bir bağ oluşur. Üçlü kovalent bağlar, üç tire ≡ ile temsil edilir ve en az kararlı kovalent bağ cinsleridir. Misalin: Bir nitrojen molekülünün yaradılışında, beş değerlik elektronuna sahip her nitrojen atomu, paylaşım için üç elektron çifti oluşturmak üzere üç elektron sağlar. Böylece iki azot atomu arasında üçlü bir bağ oluşur.

Polar Kovalent Bağ

Bu cins kovalent bağ, birleşen atomların elektronegatifliğindeki değişiklik sebebiyle elektronların denk olmayan paylaşımının alana geldiği gidişatlarda bulunur. Daha elektronegatif atom, elektronlar için daha güçlü bir çekime sahip olacaktır. Atomlar arasındaki elektronegatif fark sıfırdan büyük ve 2,0’dan ufaktır. Sonuç olarak, paylaşılan elektron çifti o atoma daha yakın olacaktır.

Misalin, dengesiz bir elektrostatik potansiyelin bir sonucu olarak hidrojen bağı oluşturan moleküller. Bu vaziyette, hidrojen atomu elektronegatif flor, hidrojen veya oksijen ile etkileşime girer.

Polar Olmayan Kovalent Bağ

Bu cins kovalent bağ, atomlar arasında denk bir elektron hisseyi olduğunda oluşur. İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı sıfırdır. Birleşen atomların benzer elektron ilgisine sahip olduğu iki atomlu elementler her yerde oluşur.
Misal, Polar Olmayan Kovalent Bağ, Hidrojen gazı, Azot gazı vb. gaz moleküllerinde bulunur.

Kovalent Bağların Polarizasyonu

İki değişik atom arasındaki sigma bağlarında elektron bulutunun her zaman sigma bağına katılan iki atomun daha elektronegatif olanına daha yakın olduğu gözlemlenir. Bundan dolayı bağda kalıcı bir dipol oluşur ve kovalent bağın polarize olduğu söylenir. Bir su molekülündeki kovalent bağların polaritesini açıklayan bir misal yukarıyada verilmiştir. Daha elektronegatif atomun kısmi olumsuz yüke sahip olduğu ve daha az elektronegatif atomun polar kovalent bağda kısmi pozitif yüke sahiptir.

Kovalent ve İyonik Bağlar Arasındaki Fark

Kovalent bağlar ve iyonik bağlar, atomik bağ cinsleridir. Bu bağlar özellikleri ve yapıları bakımından değişiktir. Kovalent bağlar, onları sabit bir istikamette bağlayan iki atom tarafından elektron çiftlerini kapsar. İki iyon arasındaki bağa ise iyonik bağ denir. Elektronegatiflik farkı 2.0’dan <2.0 büyük olan diğer kovalent bağlar ve atomlar arasındaki elektron çiftlerinin paylaşımı ile karakterize edilen iki metalik olmayan atom arasında kovalent bağ oluşur . Kovalent bağ yaradılışı vaziyetinde çok atomlu iyonlar oluşur. Reysa, iyonik bağ ters yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim sonucu oluşturulur.

İyonik ve Kovalent Bağ Arasındaki Fark

Kovalent bağlar İyonik Bağlar
İki benzer elektronegatif metal olmayan arasında bir kovalent bağ oluşur Bu cins bir bağ, bir metal ile ametal arasında oluşur.
Kovalent bağdan oluşan bağların belirli bir biçimi vardır. İyonik Bağların belirli bir biçimi yoktur
Düşük Erime Noktası ve Kaynama Noktası Yüksek Erime Noktası ve Kaynama Noktası
Düşük Polarite ve Daha Yanıcı Yüksek Polarite ve daha az Yanıcı
Kovalent Bağlar, oda sıcaklığında Sıvı veya gaz halindedir Oda sıcaklığında, İyonik Bağlar Katı Haldedir.
Misaller: Metan, Hidroklorik asit Misal: Sodyum klorür, Sülfürik Asit
İki element arasındaki bağın varlığı, iki atom arasındaki elektronegatif değer hesaplanarak belirlenebilir.
Senet Tipi elektronegatiflik değeri
Polar Kovalent Bağ 0,5 ila 1,9
Polar Olmayan Kovalent Bağ 0 ila 0.4
İyonik bağ 2.4 ila 4.0

Bibliyografi:
https://evrimagaci.org/kimyasal-baglar-iyonik-kovalent-hidrojen-ve-van-der-waals-baglari-nasil-calisir-9972

Yazar: Can Baskın

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ